Napisz do nas


Joseph Conrad Korzeniowski


Samodzielne Koło Terenowe STO nr 30

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem „Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).

Prezesami STO STK nr 30 w tym czasie byli: dr hab. Andrzej Linert, mgr Joanna Drogoń, mgr Bogusław Jasiński. Obecnie, od marca 2009 r., funkcję tą pełni mgr Rafał Zawada.

STO SKT nr 30 jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do otrzymywania, z woli darczyńców, 1% podatku dochodowego. Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania w ten sposób działalności szkoły, w której uczą się Państwa dzieci.

Jak przekazać 1% podatku STO? >>>
Statut STO >>>

Więcej: Społeczne Towarzystwo Oświatowe

   

Aktualny skład Zarządu

W dniu 16 stycznia 2014r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła. Po zmianie składu Zarząd ukonstytuował się następująco:

 

Rafał Zawada prezes
Tomasz Ostrowski wiceprezes
Piotr Czapliński skarbnik
Elżbieta Mleczko sekretarz
Alina Mazurczyk członek zarządu


   

Aktualne władze STO SKT nr 30

Podczas Walnego Zgromadzenia członków STO SKT nr 30, które odbyło się 28 lutego 2013r., przy obecności 28 członków Koła wybrane zostały władze stowarzyszenia kolejnej kadencji.

1. Zarząd w składzie:
 

Rafał Zawada prezes
Tomasz Ostrowski wiceprezes
Piotr Czapliński skarbnik
Beata Sobota sekretarz
Elżbieta Mleczko członek zarządu

Adres do korespondencji:
ul. Edukacji 11a,
43-100 Tychy
e-mail: zarzad(at)zssto.org

2. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Henryk Dłużewski, Elżbieta Klębowska, Ireneusz Plaza.

3. Delegatami na Krajowy Zjazd STO zostali:
Tomasz Ostrowski i Edyta Razmus.

Zgodnie ze Statutem, kadencja wybranych władz trwa trzy lata, do czasu kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Spotkania zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej, w razie potrzeb.

Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci wybierani są przez członków zrzeszonych w Kole.
Aby zostać członkiem/członkinią należy złożyć deklarację (dostępna w sekretariacie szkoły).

Składki członkowskie - w wysokości 38 zł za rok obrotowy (rok szkolny) - przeznaczane są na realizację celów statutowych STO SKT nr 30, czyli na potrzeby szkoły i uczęszczających do niej uczniów. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek:

ING Bank Śląski 82 1050 1399 1000 0023 2809 0564


   
 

 

Projekty w ZS STO:Eduscience
 Eduscience
 

Tu klikaj: